archiefvorig nr.lopend nr.

Nummer 10
Jaargang 9
15 maart 2012
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept delen printen terug
Gevonden in de brievenbus Peter Schröder

0910VG Beeldkwaliteitplan
Wat is het Beeldkwaliteitplan Houtkwartier Leiden?
In het Houtkwartier vindt een aantal ontwikkelingen plaats (…….….. ) De ontwikkelingen zijn verschillend in aard, omvang en fase van ontwikkeling.
Om de verschillende plannen in samenhang met elkaar te ontwikkelen is een beeldkwaliteitplan voor de wijk Houtkwartier opgesteld. Dit plan beschrijft niet alleen de gewenste beeldkwaliteit voor de geplande bebouwing, maar ook voor de ruimte rondom de bebouwing, zoals tuinen, openbaar groen, wegen en voetpaden.

Het plan geeft inzicht in de belangrijkste stedenbouwkundige structuren, karakteristieken en
kwaliteiten van de wijk Houtkwartier. Het geeft de belangrijke openbare ruimtestructuren aan, die het raamwerk vormen voor nieuwe ontwikkelingen. Het plan biedt handvatten aan de verschillende ontwikkelende partijen en geeft houvast aan de gemeente bij het beoordelen van de plannen.
Het beeldkwaliteitplan actualiseert het ‘Welstandsgebied 6: Het Houtkwartier’ uit de
Welstandsnota van de gemeente. Het fungeert daarmee als toetsingskader bij de behandeling van vergunningaanvragen door de Welstand- en Monumentencommissie Leiden (WML).
Het Beeldkwaliteitplan Houtkwartier Leiden heeft betrekking op de wijk Houtkwartier met
uitzondering van de Connexxion locatie. In het kader van de ontwikkeling van het stationsgebied is besloten dat deze locatie onderdeel uitmaakt van het stationsgebied.

Hoe ziet de procedure voor het beeldkwaliteitplan er uit?
De procedure voor het vaststellen van het beeldkwaliteitplan bestaat uit drie stappen. De
procedure bevindt zich nu bij de eerste stap.

Stap 1: vaststelling in het college
De procedure begint met het vaststellen voor inspraak van het beeldkwaliteitplan door het college van burgemeester en wethouders. Het concept beeldkwaliteitplan wordt zes weken ter inzage gelegd op grond van de gemeentelijke inspraakverordening. Tijdens deze periode kan iedereen op het concept beeldkwaliteitplan schriftelijk reageren bij het college van burgemeester en wethouders.

Stap 2: beoordeling college
Nadat alle inspraakreacties zijn verwerkt zal het college van burgemeester en wethouders vervolgens een besluit nemen over deze inspraakreacties en het beeldkwaliteitplan al dan niet aangepast ter vaststelling aan de raad aanbieden.

Stap 3: status beeldkwaliteitplan
Na vaststelling door de raad krijgt het beeldkwaliteitplan definitief status als een beleidsdocument waarin de regels voor de kwaliteit van het woongebied worden vastgesteld. Het beeldkwaliteitplan actualiseert na het doorlopen van de bovenstaande procedure "Welstandsgebied 6: Het Houtkwartier" uit de Welstandsnota. Het Beeldkwaliteitplan Houtkwartier Leiden fungeert daarmee als toetsingskader door de Welstand- en Monumentencommissie Leiden (WML).
 
Niks meer aan doen.


© 2012 Peter Schröder meer Peter Schröder - meer "De wereldliteratuur roept" -
Vermaak en Genot > De wereldliteratuur roept
Gevonden in de brievenbus Peter Schröder
0910VG Beeldkwaliteitplan
Wat is het Beeldkwaliteitplan Houtkwartier Leiden?
In het Houtkwartier vindt een aantal ontwikkelingen plaats (…….….. ) De ontwikkelingen zijn verschillend in aard, omvang en fase van ontwikkeling.
Om de verschillende plannen in samenhang met elkaar te ontwikkelen is een beeldkwaliteitplan voor de wijk Houtkwartier opgesteld. Dit plan beschrijft niet alleen de gewenste beeldkwaliteit voor de geplande bebouwing, maar ook voor de ruimte rondom de bebouwing, zoals tuinen, openbaar groen, wegen en voetpaden.

Het plan geeft inzicht in de belangrijkste stedenbouwkundige structuren, karakteristieken en
kwaliteiten van de wijk Houtkwartier. Het geeft de belangrijke openbare ruimtestructuren aan, die het raamwerk vormen voor nieuwe ontwikkelingen. Het plan biedt handvatten aan de verschillende ontwikkelende partijen en geeft houvast aan de gemeente bij het beoordelen van de plannen.
Het beeldkwaliteitplan actualiseert het ‘Welstandsgebied 6: Het Houtkwartier’ uit de
Welstandsnota van de gemeente. Het fungeert daarmee als toetsingskader bij de behandeling van vergunningaanvragen door de Welstand- en Monumentencommissie Leiden (WML).
Het Beeldkwaliteitplan Houtkwartier Leiden heeft betrekking op de wijk Houtkwartier met
uitzondering van de Connexxion locatie. In het kader van de ontwikkeling van het stationsgebied is besloten dat deze locatie onderdeel uitmaakt van het stationsgebied.

Hoe ziet de procedure voor het beeldkwaliteitplan er uit?
De procedure voor het vaststellen van het beeldkwaliteitplan bestaat uit drie stappen. De
procedure bevindt zich nu bij de eerste stap.

Stap 1: vaststelling in het college
De procedure begint met het vaststellen voor inspraak van het beeldkwaliteitplan door het college van burgemeester en wethouders. Het concept beeldkwaliteitplan wordt zes weken ter inzage gelegd op grond van de gemeentelijke inspraakverordening. Tijdens deze periode kan iedereen op het concept beeldkwaliteitplan schriftelijk reageren bij het college van burgemeester en wethouders.

Stap 2: beoordeling college
Nadat alle inspraakreacties zijn verwerkt zal het college van burgemeester en wethouders vervolgens een besluit nemen over deze inspraakreacties en het beeldkwaliteitplan al dan niet aangepast ter vaststelling aan de raad aanbieden.

Stap 3: status beeldkwaliteitplan
Na vaststelling door de raad krijgt het beeldkwaliteitplan definitief status als een beleidsdocument waarin de regels voor de kwaliteit van het woongebied worden vastgesteld. Het beeldkwaliteitplan actualiseert na het doorlopen van de bovenstaande procedure "Welstandsgebied 6: Het Houtkwartier" uit de Welstandsnota. Het Beeldkwaliteitplan Houtkwartier Leiden fungeert daarmee als toetsingskader door de Welstand- en Monumentencommissie Leiden (WML).
 
Niks meer aan doen.
© 2012 Peter Schröder
powered by CJ2