archiefvorig nr.lopend nr.

Bezigheden > Recht en onrecht delen printen terug
Paarse krokodil Henk Bergman

0306 BZ Recht
In 2007 zijn tal van regelingen rond loon in natura – loon dat niet in de vorm van contant of giraal geld wordt genoten – eenvoudiger van opzet en uitvoering geworden door de inwerkingtreding van het wetsvoorstel dat bekend is geworden als Paarse Krokodil. De naam verwijst naar de tv-reclame waarin een moeder en haar dochtertje die een opblaaskrokodil in het zwembad hebben laten liggen de volgende dag bij het terughalen geconfronteerd worden met een eindeloze reeks bureaucratische inspanningen. Voor veel voorkomende natura-beloningen gelden in 2007 de volgende regelingen.
Auto van de zaak. Tot het belastbaar inkomen wordt een percentage van de cataloguswaarde gerekend voor het aantal privé gereden kilometers. Deze bijtelling bedraagt in 2007 22%, ongeacht het aantal privé-kilometers. Alleen als de werknemer kan aantonen dat hij minder dan 500 km privé heeft gereden blijft de bijtelling achterwege. Woon-werkkilometers gelden als zakelijke kilometers.

Telefoon en internet. Per 1 januari 2007 is de bestaande gedetailleerde wet- en regelgeving (waarin bijvoorbeeld onderscheid werd gemaakt naar eerste en tweede abonnement en naar de mate van privé-gebruik) vervangen door één allesomvattende regeling. Die komt erop neer dat vergoedingen en verstrekkingen ter zake van telefoon, internet en vergelijkbare communicatiemiddelen onbelast kunnen plaatsvinden als sprake is van meer dan 10% zakelijk gebruik. De bewijslast ligt bij de werkgever. Onder de nieuwe regeling valt niet apparatuur die geheel of gedeeltelijk bedoeld is voor computers en bijbehoren.

Computer. Computers en bijbehorende apparatuur die de werkgever verstrekt of ter beschikking stelt, behoren tot het loon. Dat is alleen anders als ze geheel of nagenoeg geheel (dat wil zeggen: voor 90% of meer) zakelijk worden gebruikt. De bewijslast daarvoor rust op de werkgever. Als niet aan het 90%-criterium wordt voldaan wordt de waarde van een ter beschikking gestelde computer de eerste drie jaar gesteld op 30% van de waarde in het economisch verkeer op het moment van de eerste ingebruikneming. Het vierde jaar is de bijtelling nihil. Dus als de computer € 1000 kost en voor minder dan 90% zakelijk wordt gebruikt, moet gedurende drie jaar € 300 als loon in aanmerking worden genomen.

Producten en diensten uit eigen bedrijf. Werknemers kunnen een onbelaste korting krijgen op producten en diensten uit het eigen bedrijf. Een bedrag van maximaal 20% van de waarde in het economisch verkeer blijft onbelast, mits de totale korting per jaar niet boven de € 475 uitkomt. Als de werknemer de ruimte van € 475 niet volledig benut kan hij het restant meenemen naar de twee volgende jaren. In het derde jaar is dus maximaal een korting van € 1.425 mogelijk. Het moet gaan om branche-eigen producten van het bedrijf of een daarmee verbonden vennootschap.

Fiets. De werkgever kan de werknemer die op fietsafstand van zijn werk woont een fiets ter beschikking stellen (die dus eigendom van de werkgever blijft). Dat heeft geen fiscale gevolgen als de waarde van de fiets niet meer bedraagt dan € 749 (incl. BTW). Ook kan de werkgever de werknemer een fiets met een catalogusprijs van € 749 of minder onbelast verstrekken. Is de prijs hoger dan € 749 dan moet het meerdere bij het loon worden geteld. De werkgever kan de BTW op de fiets verrekenen. Met de fiets samenhangende zaken (zoals regenkleding, sloten en dergelijke) zijn voor een bedrag van maximaal € 82 per kalenderjaar onbelast te vergoeden of te verstrekken. De werknemer die met zijn eigen fiets zakelijke kilometers voor de BV rijdt, kan daarvoor onbelast € 0,19 per kilometer declareren.

Maaltijden. De tot en met 2006 geldende zogenoemde 80-maaltijdenregeling is per 1 januari 2007 afgeschaft. Vanaf die datum kunnen alle maaltijden met een zakelijk karakter van meer dan 10% onbelast worden vergoed of verstrekt. Er blijven wel normbedragen van kracht voor maaltijden in bedrijfskantines die niet betrekking hebben op overwerk.

Bedrijfsfitness. De vergoeding voor bedrijfsfitness is onbelast of de werkgever kan de fitness onbelast verstrekken. Per 1 januari 2007 is de voorwaarde dat de fitness voor ten minste 90% in de werktijd plaatsvindt vervallen. Wel moet de regeling openstaan voor nagenoeg alle werknemers. De werkgever moet voor alle werknemers een vast fitnesscentrum aanwijzen (dat wel verschillende vestigingen kan hebben).

Personeelsfeesten, personeelsreizen en personeelsverenigingen. Vergoedingen en verstrekkingen zijn vanaf 1 januari 2007 geheel vrijgesteld, mits 75% van alle werknemers er recht op hebben. De directeur-grootaandeelhouder (dga) kan alleen gebruikmaken van de regeling voor personeelsreizen als ook andere werknemers kunnen meegaan en dat ook daadwerkelijk doen. Bij personeelsverenigingen geldt dat het lidmaatschap ervan voor 75% van de werknemers moet openstaan.

Geschenken. Vanaf 1 januari 2007 bestaat er één regeling voor geschenken. Over een geschenk in natura (of meer dan één) tot in totaal € 70 per kalenderjaar vindt eindheffing plaats tegen een loonbelastingtarief van 20%. Er worden geen voorwaarden gesteld aan de gelegenheid waarbij het geschenk wordt gegeven. Ideële geschenken als gouden horloges en pennen zijn onbelast.

Telewerken. De werkgever kan de werknemer onbelast een telewerkplek verstrekken, ter beschikking stellen of vergoeden. Dat wil zeggen: de BV mag daar eens in de vijf jaar een bedrag van € 1.815 voor uittrekken, dat bij de dga niet belast wordt. Voorwaarden zijn dat ten minste één dag per week thuis gewerkt wordt, dat de werkplek voldoet aan de eisen die de Arbo-wetgeving stelt en dat de overeenkomst schriftelijk wordt vastgelegd.

Kinderopvang. De werkgever mag de werknemer maximaal éénzesde van de kosten voor kinderopvang belastingvrij vergoeden. Die onbelaste vergoeding kan oplopen tot maximaal éénderde van de kosten als de werknemer geen partner heeft of als de werkgever van de partner niet bijdraagt. De regeling geldt alleen voor kinderen jonger dan dertien jaar. Voorwaarde is verder dat de opvang plaatsvindt door een instelling of een natuurlijk persoon die voldoet aan bepaalde, door de gemeente gestelde kwaliteitseisen.
 
*********************
Beetje tot rust komen?© 2007 Henk Bergman meer Henk Bergman - meer "Recht en onrecht"
Bezigheden > Recht en onrecht
Paarse krokodil Henk Bergman
0306 BZ Recht
In 2007 zijn tal van regelingen rond loon in natura – loon dat niet in de vorm van contant of giraal geld wordt genoten – eenvoudiger van opzet en uitvoering geworden door de inwerkingtreding van het wetsvoorstel dat bekend is geworden als Paarse Krokodil. De naam verwijst naar de tv-reclame waarin een moeder en haar dochtertje die een opblaaskrokodil in het zwembad hebben laten liggen de volgende dag bij het terughalen geconfronteerd worden met een eindeloze reeks bureaucratische inspanningen. Voor veel voorkomende natura-beloningen gelden in 2007 de volgende regelingen.
Auto van de zaak. Tot het belastbaar inkomen wordt een percentage van de cataloguswaarde gerekend voor het aantal privé gereden kilometers. Deze bijtelling bedraagt in 2007 22%, ongeacht het aantal privé-kilometers. Alleen als de werknemer kan aantonen dat hij minder dan 500 km privé heeft gereden blijft de bijtelling achterwege. Woon-werkkilometers gelden als zakelijke kilometers.

Telefoon en internet. Per 1 januari 2007 is de bestaande gedetailleerde wet- en regelgeving (waarin bijvoorbeeld onderscheid werd gemaakt naar eerste en tweede abonnement en naar de mate van privé-gebruik) vervangen door één allesomvattende regeling. Die komt erop neer dat vergoedingen en verstrekkingen ter zake van telefoon, internet en vergelijkbare communicatiemiddelen onbelast kunnen plaatsvinden als sprake is van meer dan 10% zakelijk gebruik. De bewijslast ligt bij de werkgever. Onder de nieuwe regeling valt niet apparatuur die geheel of gedeeltelijk bedoeld is voor computers en bijbehoren.

Computer. Computers en bijbehorende apparatuur die de werkgever verstrekt of ter beschikking stelt, behoren tot het loon. Dat is alleen anders als ze geheel of nagenoeg geheel (dat wil zeggen: voor 90% of meer) zakelijk worden gebruikt. De bewijslast daarvoor rust op de werkgever. Als niet aan het 90%-criterium wordt voldaan wordt de waarde van een ter beschikking gestelde computer de eerste drie jaar gesteld op 30% van de waarde in het economisch verkeer op het moment van de eerste ingebruikneming. Het vierde jaar is de bijtelling nihil. Dus als de computer € 1000 kost en voor minder dan 90% zakelijk wordt gebruikt, moet gedurende drie jaar € 300 als loon in aanmerking worden genomen.

Producten en diensten uit eigen bedrijf. Werknemers kunnen een onbelaste korting krijgen op producten en diensten uit het eigen bedrijf. Een bedrag van maximaal 20% van de waarde in het economisch verkeer blijft onbelast, mits de totale korting per jaar niet boven de € 475 uitkomt. Als de werknemer de ruimte van € 475 niet volledig benut kan hij het restant meenemen naar de twee volgende jaren. In het derde jaar is dus maximaal een korting van € 1.425 mogelijk. Het moet gaan om branche-eigen producten van het bedrijf of een daarmee verbonden vennootschap.

Fiets. De werkgever kan de werknemer die op fietsafstand van zijn werk woont een fiets ter beschikking stellen (die dus eigendom van de werkgever blijft). Dat heeft geen fiscale gevolgen als de waarde van de fiets niet meer bedraagt dan € 749 (incl. BTW). Ook kan de werkgever de werknemer een fiets met een catalogusprijs van € 749 of minder onbelast verstrekken. Is de prijs hoger dan € 749 dan moet het meerdere bij het loon worden geteld. De werkgever kan de BTW op de fiets verrekenen. Met de fiets samenhangende zaken (zoals regenkleding, sloten en dergelijke) zijn voor een bedrag van maximaal € 82 per kalenderjaar onbelast te vergoeden of te verstrekken. De werknemer die met zijn eigen fiets zakelijke kilometers voor de BV rijdt, kan daarvoor onbelast € 0,19 per kilometer declareren.

Maaltijden. De tot en met 2006 geldende zogenoemde 80-maaltijdenregeling is per 1 januari 2007 afgeschaft. Vanaf die datum kunnen alle maaltijden met een zakelijk karakter van meer dan 10% onbelast worden vergoed of verstrekt. Er blijven wel normbedragen van kracht voor maaltijden in bedrijfskantines die niet betrekking hebben op overwerk.

Bedrijfsfitness. De vergoeding voor bedrijfsfitness is onbelast of de werkgever kan de fitness onbelast verstrekken. Per 1 januari 2007 is de voorwaarde dat de fitness voor ten minste 90% in de werktijd plaatsvindt vervallen. Wel moet de regeling openstaan voor nagenoeg alle werknemers. De werkgever moet voor alle werknemers een vast fitnesscentrum aanwijzen (dat wel verschillende vestigingen kan hebben).

Personeelsfeesten, personeelsreizen en personeelsverenigingen. Vergoedingen en verstrekkingen zijn vanaf 1 januari 2007 geheel vrijgesteld, mits 75% van alle werknemers er recht op hebben. De directeur-grootaandeelhouder (dga) kan alleen gebruikmaken van de regeling voor personeelsreizen als ook andere werknemers kunnen meegaan en dat ook daadwerkelijk doen. Bij personeelsverenigingen geldt dat het lidmaatschap ervan voor 75% van de werknemers moet openstaan.

Geschenken. Vanaf 1 januari 2007 bestaat er één regeling voor geschenken. Over een geschenk in natura (of meer dan één) tot in totaal € 70 per kalenderjaar vindt eindheffing plaats tegen een loonbelastingtarief van 20%. Er worden geen voorwaarden gesteld aan de gelegenheid waarbij het geschenk wordt gegeven. Ideële geschenken als gouden horloges en pennen zijn onbelast.

Telewerken. De werkgever kan de werknemer onbelast een telewerkplek verstrekken, ter beschikking stellen of vergoeden. Dat wil zeggen: de BV mag daar eens in de vijf jaar een bedrag van € 1.815 voor uittrekken, dat bij de dga niet belast wordt. Voorwaarden zijn dat ten minste één dag per week thuis gewerkt wordt, dat de werkplek voldoet aan de eisen die de Arbo-wetgeving stelt en dat de overeenkomst schriftelijk wordt vastgelegd.

Kinderopvang. De werkgever mag de werknemer maximaal éénzesde van de kosten voor kinderopvang belastingvrij vergoeden. Die onbelaste vergoeding kan oplopen tot maximaal éénderde van de kosten als de werknemer geen partner heeft of als de werkgever van de partner niet bijdraagt. De regeling geldt alleen voor kinderen jonger dan dertien jaar. Voorwaarde is verder dat de opvang plaatsvindt door een instelling of een natuurlijk persoon die voldoet aan bepaalde, door de gemeente gestelde kwaliteitseisen.
 
*********************
Beetje tot rust komen?

© 2007 Henk Bergman
powered by CJ2